Multihuset

Multihuset i Lellinge – vores kultur- og idrætshus

Følg med i tilblivelsen af Multihuset i Lellinge, vores nye kultur- og idrætshus. Multihuset skal erstatte de lokaler, vi benyttede på Lellinge Skole, før den blev lukket og solgt, og det eksisterende klubhus, som er udtjent og står til nedrivning.  Få det fulde overblik med links til diverse dokumenter, herunder høringssvar og indstillinger. Indlæggene er dateret med det nyeste øverst. 

30/10-2018: Vi venter på første spadestik

Den 16. oktober inviterede arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og idrætsforeningen til info-aften om skitserne til det kommende Multihus og en snak om tidsplan og perspektiver. Der var 60-70 deltagere i arrangementet, som foregik i klubhuset på stadion.

På mødet informerede arbejdsgruppen også om kontrakten, der er indgået med Dansk Halbyggeri, som skal opføre det nye Multihus.

Flere ting er skrevet ud af kontrakten, og vil kun blive gennemført, hvis der er penge til det på kontoen for uforudsete udgifter. Det gælder tre væsentlige områder:

  • Klublokalet, som bliver leveret råt, det vil sige uden te-køkken og uden loftbeklædning, vægbeklædning og gulvbeklædning. El-installationerne bliver ført hen til klublokalet.
  • Genskabelse af Petanque-banen.
  • Fast inventar i omklædningen.

Så vidt vides, er det første gang, Køge Kommune forsøger sig med en omvendt licitation, der nu kan resultere i et Multihus, som  leveres ikke færdigt bygget.

Kommunen er i gang med at søge byggetilladelse hos sig selv, og det kan vare frem til årsskiftet 2019, før byggeriet går i gang.

Efter den meget tavse sommer var arbejdsgruppen til møde i Kultur- og Idrætsforvaltningenden 25. september, hvor vi blev informereet om kontrakten og blev præsenteret for skitser til byggeriet.

Skitserne er sat op i klubhuset på stadion.

28/8-2018: En tavs sommer om Multihuset

Kultur- og Idrætsforvaltningen i Køge Kommune har ikke levet op til deres løfte om at holde os i Lellinge orienteret om Multihuset. Derfor ved vi reelt ingenting om tidsplan for byggeriet, og heller ikke, hvad det nye hus kommer til at bestå af.

På et møde med forvaltningen den 14. juni blev vi i arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og idrætsforeningen lovet en opfølgning i løbet af sommeren, så vi kunne holde borgerne i Lellinge orienterede om forløbet. Desværre har forvaltningen ikke givet lyd fra sig.

På en mail i midten af august svarer forvaltningen, at der holdes møder mellem Dansk Halbyggeri og forvaltningen. Men ingenting om, hvad der kommer ud af møderne. Det er alt vi ved.

Den 28. august har vi igen skrevet til Kultur- og Idrætsforvaltningen og givet udtryk for utilfredshed med det manglende informationsniveau.

14/6-2018: Nyt møde med forvaltningen om Multihuset

I slutningen af maj måned aflyste Kultur- og Idrætsforvaltningen et møde om Multihuset, og desværre på selve dagen. Et nyt møde blev indkaldt til 14. juni, hvor der var ret nedslående nyt.

Køge Kommune fik kun et eneste brugbart bud på at opføre et Multihus i Lellinge fra de fire virksomheder, der var indbudt til at give bud. Kommunen havde valgt en såkaldt omvendt licitation, hvor man spørger firmaerne: Hvad kan vi få for pengene?

Fire virksomheder havde tilkendegivet, at de var interesserede i at byde på opgaven. Men to af dem nåede at trække sig, da de blev præsenteret for økonomien og udvalgskriterierne:

1. Funktionalitet og størrelse
2. Det arkitektoniske
3. Det tekniske, herunder byggematerialer og opvarmning

Et tredje firma gav et bud, som var højere end den sum penge, der nu er tilbage. Selvom der er bevilget 8 mio. kr. til Multihuset, er der kun godt 6 mio. kr. tilbage til selve byggeriet, når diverse udgifter til forarbejde, forundersøgelser, tilslutningsafgifter, kommunal sagsbehandling, en reservepulje m.m. er betalt.

Dansk Halbyggeri har fået opgaven
Det er Dansk Halbyggeri, der har fået opgaven med at bygge Multihuset i Lellinge på anbefaling fra forvaltningen og en politisk beslutning i Ejendoms- og Teknikudvalget i Køge Kommune. De lokale foreninger i Lellinge har ikke været inviteret med i den proces, men vi blev som nævnt præsenteret for projektet i juni.

Vi får ikke alt det med i Multihuset, som vores forhandlinger og kompromisser gennem mere end et år har lagt op til. Det er både skuffende og ærgerligt, og giver en følelse af spild af tid. Derfor er det også med behersket optimisme, at vi tog imod projekt-præsentationen.

Foran står nu kontraktforhandlinger med Dansk Halbyggeri, og forhandlinger om at rokere rundt på nogle kvadratmeter. Heller ikke her er vi inviteret med ved bordet.

Når kontraktforhandlingerne er på plads, skal der søges byggetilladelse, og det vil tage mindst 8 uger. Derfor er vi et godt stykke på den anden side af sommerferien, før byggeriet kan gå i gang.

I arbejdsgruppen arbejder vi på at præsentere det endelige projekt ved en event i klubhuset sidst i august måned. Det vil du høre mere om. Til den tid kender vi tidsplanen – som måske holder – og vi vil vide med nogen sikkerhed, hvornår pavillonen bliver revet ned, og hvornår petanquebanen flyttes, formentlig til det område, hvor pavillonen ligger i dag.

Vi kan forvente, at Multihuset står færdigt inden sommeren 2019. Hvis ikke gymnastiksalen på skolen får lov til at blive stående så længe, har kommunen pligt til at sikre os erstatningsfaciliteter.

4/4-2018: Møde om Multihuset med forvaltningen

Arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og idrætsforeningen har haft møde med Kultur- og Idrætsforvaltning om det kommende Multihus.

På mødet afstemte vi forventninger til det, der skal være i Multihuset. Hvad er et must for os, og hvor kunne vi gå på kompromis i forhold til den begrænsede økonomi. For os er det vigtigt at få et stort klublokale på størrelse med det, der er i pavillonen i dag, at få plads til lokalarkivet og at få omklædning, der dækker vores behov.

Forvaltningen oplyste, at man indbyder fire firmaer til at byde ind på opgaven efter princippet om omvendt licitation, altså hvad kan vi få for pengene – de 8 mio. kr, som er afsat til projektet. Med til opgaven hører også nedrivning af pavillonen og flytning af petanque banen.

27/2-2018: Lokalplanen er nu vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog den endelige lokalplan for stadion i Lellinge er dermed placeringen af Multihuset på sit møde 27. februar. Du kan læse indholdet i høringsnotatet herunder.

Høringsnotat fra Teknik- og Miljøforvaltningen

13/1-2018: Multihuset bliver endnu mere forsinket 

Øv! Kultur og Idrætsudvalget i Køge har besluttet at lade placeringen af Multihuset på stadion gå om, så nu risikerer vi at skulle vente yderligere 2-6 måneder på et nyt Multihus.

I arbejdsgruppen har vi været med til at udpege den eneste tænkelige placering på stadion i henhold til økonomi, regler og lovgivning, og i respekt for, at de to eksisterende 11-mandsbaner på stadion bevares. Vi forstår ikke politikerne.

Vi kender heller ikke konsekvenserne af deres ko-vending, men det ser nu ud til, at Multihuset ikke kan bygges færdigt i år. Hvad betyder det for vores brug af gymnastiksalen? Vil den også være til rådighed for os i første halvdel af 2019?

I Arbejdsgruppen har vi ikke tænkt os at give op. Vi har talt med Dagbladet, som kontaktede os straks efter politikernes beslutning. Vi vil opsøge politikerne, for at få svar på, hvad der kommer til at ske. Vi vil have nye møder. Vi vil have politikerne til at gentage og fastholde deres løfte om, at gymnastiksalen står til vores rådighed i hele byggeperioden uanset, om de måtte ændre planer undervejs.

Politikernes beslutning 8. januar 2018:
”Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet sagen og opfordrer Klima- og Planudvalget (tidligere Teknik- og Miljøudvalget, red.) til at genoverveje placering af byggefeltet, så det generer naboerne mindst muligt, idet det dog er vigtigt at byggefeltet placeres, så de eksisterende 11-mands baner bevares.
Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer til at løsning i høringssvar 1 genovervejes, herunder opfordrer Kultur- og Idrætsudvalget til, at der i den konkrete placering inden for byggefeltet tænkes i at bevare så meget græs som muligt.”

(Høringssvar 1 er fra Lonnie og Stig på Overdrevsvejen 13.)

Arbejdsgruppen består af Brian Sørensen og Peter Friis fra Lellinge IF og Jan Meilby og Ulla Nygaard fra Lellinge Beboerforening.

Skrevet af Ulla Nygaard

5/1-2018: Formanden gjorde status i Mosaik

Mosaik nr. 28 udkom lige før jul i 2017, og her skrev jeg som formand for beboerforeningen og medlem af arbejdsgruppen for Multihuset om status for processen. Du kan se eller gense indlægget her:

Intenst efterår om Multihuset

Efteråret 2017 har stået i Multihusets tegn. Arbejdsgruppen mellem idrætsforeningen og beboerforeningen har holdt flere møder med Kultur- og Idræt. Vi har desuden holdt borgermøde i oktober og vælgermøde i november, hvor forslaget til lokalplan for stadion og Multihus har fyldt en del. Det kommende Multihus har i hele 2017 haft den allerstørste opmærksomhed og højeste prioritering i Lellinge Beboerforening. Vi har udgjordt halvdelen af den arbejdsgruppe, som forhandler med kommunens folk i Kultur- og Idræt om husets placering og indretning.

Så langt rækker pengene
Pengene til vores nye kultur- og idrætshus kommer dels fra salget af skolen (6 mio. kr.) og dels fra en bevilling i forbindelse med budgetforliget (2 mio. kr.). De 8 mio. kr. rækker ikke til en Ferrari model, som kan vinde priser for smukkeste udformning.

Faktisk har arbejdsgruppen sammen med kommunen søgt dialog med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at opnå en ekstra en bevilling. Men fonden svarer, at den ikke støtter ”traditionelle lavprisløsninger, som er ganske langt fra den standard, fonden forlanger, når vi støtter projekter”.

Det var en nedslående melding, ligesom fonden også vurderer vores procesudvikling til at være for uinteressant i forhold til at kunne opnå støtte. Det kan jeg kun give ret i. Vi har ikke haft et visionært udviklingsforløb, og slet ikke en visionær dialog med kommunens folk.

Hvis jeg kunne, ville jeg gerne skrue tiden tilbage til september 2014, hvor skolen blev solgt, og bruge al den visdom, vi har tilegnet os igennem tidsforløbet til at skabe en visionær proces. Men sådan er muligheden som bekendt ikke.

På bestyrelsesmødet i december i beboerforeningen, hvor nu også begge idrætsforeningens repræsen-tanter er med, drøftede vi den nedslående melding fra Lokale- og Anlægsfonden. Vi har valgt at arbejde videre med det udgangspunkt, som de 8 mio. kr. giver, for så at putte vores visioner ind i huset, når det står færdigt.

Status på lokalplanen
Vi når ikke så langt i 2017, at lokalplanen for stadion-området bliver vedtaget – det sker først til januar 2018. Det skyldes, at lokalplanen ikke blev sat på dagsordenen i Kultur- og Idrætsudvalget i december, og at de øvrige politiske udvalg derfor har udsat deres beslutning til januar.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at man har lyttet til arbejdsgruppens forslag om en bredere formulering for områdets anvendelse. Pointen er, at også kulturen og herunder seniorklub og lokalarkiv skal med i beskrivelsen af, hvad området må bruges til. Vi er også blevet hørt i forhold til at bevare petanque-banen på dens nuværende plads, så vidt det er muligt.

Men om petanque-banen forbliver helt urørt er usikkert. Det kommer an på Multihusets nøjagtige placering. Her får vi opbakning fra forvaltningen til, at bygningen bør opføres til mindst mulig gene for de nærmeste naboer i det foreslåede byggefelt.

Nogle borgere i Lellinge har foreslået andre placeringer af byggefeltet for Multihuset, og dem har vi gennemgået sammen med Kultur- og Idræt. I vurderingen af forslagene skal vi holde fast i forud-sætningerne, nemlig:

• Der skal bygges i en vis afstand fra skel sådan som lovgivningen foreskriver.
• Der skal etableres P-pladser på egen grund – det vil sige, at man ikke kan etablere nye P-pladser på Baneledet, som er en privat fællesvej.
• Der skal bygges, så begge 11-mandsbaner på stadion bevares. De store baner kan også benyttes som mindre 7-mandsbaner og 5-mandsbaner.
• Der skal bygges, hvor det trafikalt er mest optimalt at få trafikken ledt ind til Multihuset.

Status på tidsplanen
Udskydelsen af den politiske beslutning af lokalplanen forsinker processen med en måned. Hvis lokalplanen vedtages i januar 2018, kan udbudsrunden til byggefirmaer begynde i starten af februar. Det betyder, at der kan træffes politisk beslutning om løsningen i marts-april, og første spadestik kan ske i starten af maj 2018.
Hvis tidsplanen holder, kan vi regne med, at det nye Multihus står færdigt med udgangen af 2018.

Ulla Nygaard, december 2017

9/11-2017: Vores bemærkninger til lokalplan 1062

Arbejdsgruppen mellem Lellinge IF og Lellinge Beboerforening holdt borgermøde 9. oktober 2017 om lokalplanforslaget for stadion, hvor det nye Multihus skal bygges.  (Link til forslaget herunder)

Forslag til lokalplan 1062

Efter borgermødet indgav arbejdsgruppen sit høringssvar til Køge Kommune. (Arbejdsgruppen består af Jan Meilby og Ulla Nygaard fra beboerforeningen og Brian Sørensen og Peter Friis fra idrætsforeningen)

Arbejdsgruppens bemærkninger og forslag til lokalplan 1062

Høringsfristen var 2. november 2017, og ud fra diverse svar og kommentarer udformede Teknik- og Miljøforvaltningen en indstilling til politikerne. Der kom også indsigelser fra flere borgere i Lellinge.  Se alle indsigelser og kommentarer samt forvaltningens indstilling til politikerne:

Høringssvar fra beboere og arbejdsgruppe

I arbejdsgruppen er vi glade for og stolte over, at Teknik- og Miljøforvaltningen har lyttet og taget hensyn til vores forslag og kommentarer, herunder hensynet til de tætteste naboer. Se forvaltningens indstilling til politikerne i Høringsnotatet:

Høringsnotat fra Teknik- og Miljøforvaltningen

 

1/10-2017: Status på Multihuset

Arbejdsgruppen mellem Lellinge IF og Lellinge Beboerforening har udformet en status for processen om Multihuset i Lellinge. Se kan se den ved at benytte linket herunder:

Multihuset i Lellinge – status pr. 1. oktober 2017

19/9-2017: 2 mio. kr. ekstra til Multihuset

Køge Kommune har lagt budgetterne fast for 2018-2021, og i budgetforliget mellem fem partier er der bevilget 2 mio. kr. ekstra til Multihuset i Lellinge.

Forliget om budgetterne for de kommende fire år i Køge Kommune blev offentliggjort 19. september.

Den 29. august på Byrådsmødet blev de første 6 mio. kr. bevilget fra 2017-budgettet. Det var den sum penge, som salget af skolen og SFO’en har indbragt, og som politikerne hele tiden har lovet os skulle gå til nye idrætsfaciliteter.

Vi har forhandlet med flere partier om opbakning til at få flere penge, så et Multihus fra start kan opfylde de nuværende behov. Vi – det er arbejdsgruppen mellem Lellinge Beboerforening og Lellinge IF, hvor Brian Sørensen og Peter Friis har repræsenteret idrætsforeningen og Jan Meilby og Ulla Nygaard beboerforeningen.

Forligspartierne er de konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. De fem partier besluttede også i forliget at tilbyde os hjælp, hvis vi ønsker at søge Lokale- og Anlægsfonden om flere midler, der kan forbedre kvaliteten i byggeriet.

Vi venter fortsat på lokalplanforslaget.

14/6-2017: Status om Multihuset i Lellinge pr. 12. juni 2017

Arbejdsgruppen fra Lellinge Idrætsforening og Lellinge Beborerforening har holdt to møder med Kultur- og Idræt i Køge Kommune i 2017, og nu er placeringen og skitserne til Multihuset ved at tage form.

Vi fortæller om status og viser tegninger i et dokument, som du kan åbne her på siden og læse. Du kan printe det ud, eller du kan hente en kopi i Dagli’ Brugsen i Lellinge.

Vi har endnu ikke fået svar på en mail til kommunen, om hvornår der udsendes et forslag til lokalplan. Når det sker, vil Lellinge Beboerforening invitere til borgermøde for alle interesserede. Hold øje med hjemmesiden og med “dit Lellinge” på Facebook.

Hvis du er medlem af Lellinge Beboerforening vil du få en invitation til borgermødet i et nyhedsbrev.

Læs og se skitser her:
Multihuset i Lellinge – status pr. 12. juni 2017 

3/5-2017: Multihuset bliver en betonklods

Er vi glade eller skuffede? Tja, nok en blanding af begge dele, hvis du spørger mig. Vi får de kvadratmeter, vi skal bruge, men det nye Multihus kommer ikke til at vinde mange skønhedskonkurrencer. Det blev klart på mødet 2. maj 2017 med Kultur- og Idrætsforvaltningen og formand for det politiske udvalg Anette Simoni.

Modulbyggeri hedder det, som skal udgøre vores nye hal og kulturfaciliteter i Lellinge. Det nye Multihus bliver i rå beton og stålkonstruktioner, for det er, hvad pengene rækker til. Så klart var budskabet tirsdag aften, da vi holdt møde med formand for Kultur og Idrætsudvalget Anette Simoni, idrætschef, arkitekten og forvaltningen.

Multihuset kommer til at ligge på stadion på den lille femmands-bane op til Overdrevsvejen og med P-plads ud for huset.

Multihuset skal opføres for de 6 mio. kroner, som salget af skolen har givet. Det var gjort klart for vores repræsentanter på et møde allerede for 10 måneder siden. Og det er langt fra de skitser fra 2015, vi tidligere har set fra arkitektens hånd, og som rummer bygninger med flotte glasfacader til 15-17 mio. kroner.

2,8 mio. kr. at renovere klubhuset

Vi har alle sammen haft øje på klubhuset på stadion. Klubhuset består af gamle, sammenbyggede pavilloner, som vi arvede fra Rishøjhallen i 1978. De er udslidte og trænger til udskiftning. ETK har gennemgået bygningen og anslår, at det vil koste 2,8 mio. kr. at renovere klubhuset.

Vi synes ikke, det er besværet værd at renovere. Det vil politikerne i Køge sikkert være enige med os i. Vi vil hellere have, at pengene bruges mere rationelt og kommer til at indgå i nybyggeriet, men vil politikerne mon bevilge pengene? Den sag kommer tidligst med i budgetforhandlingerne for 2018.

Vores opgave er nu – som jeg ser det – at fortsætte samarbejdet med forvaltning og arkitekt så vi får mest mulig indflydelse på indretningen af byggeriet.

Desuden er det vores opgave at opsøge alle partierne, som har været med til at lukke vores skole, og høre dem om de vil gøre arbejdet færdigt og bevilge os de sidste 2,8 mio. kroner til en fremtidssikret løsning for Lellinge.

Vi mødes igen med arkitekt, byggeleder, forvaltning og Anette Simoni i juni måned.

Ulla Nygaard, formand for beboerforeningen

20/4-2017: Møde med kommunen om Multihus den 2. maj 

Lellinge Beboerforening og Lellinge Idrætsforening sender tilsammen fire repræsentanter til møde med Køge Kommune den 2. maj 2017.

Mødet handler om Multihuset som erstatning for gymnastiksalen på skolen, og det er Kultur- og Idrætsudvalget, der inviterer. Vi fik invitationen kort tid efter, at vi selv sendte en invitation til politikerne om at komme til Lellinge.

skitse af multihal i LellingePolitisk status på Multihuset

Politikerne i Køge har truffet en beslutning om, at der skal opføres et Multihus på boldbanerne i Lellinge for de cirka 6 mio. kr., som salget af skolen indbragte. Beslutningen er truffet i tre politiske udvalg i starten af marts: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Det er Kultur- og Idrætsudvalget, der skal stå for byggeriet.

Politikerne i alle tre udvalg har besluttet at følge forvaltningens indstilling, dog med den vigtige tilkendegivelse, at klubhuset ikke nødvendigvis forudsættes nedrevet.

Indstillingen fra Teknik og Miljøforvaltningen

Forvaltningen har nemlig indstillet, at de eksisterende 215 kvadratmeter klubhus og murstenshus rives ned i forbindelse med byggeriet. Det er her politikerne tager forbehold. Nedrivningen er ikke en forudsætning, fremhæver politikerne. Forvaltningen vurderer, at rammen på 6 mio. kr. kan give os et hus på 300 kvadratmeter, og det er jo blot netto 85 kvadratmeter, hvis de eksisterende bygninger rives ned.

Måske senere renovering eller nybyg af klubhus

Politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget vil gerne drøfte, om der kan findes midler til at nybygge eller renovere de eksisterende lokaler på stadion, fx i budgetårene i 2018-2021. Det fremgår af beslutningen på mødet i marts 2017. Men der er ingen løfter.

Vi ønsker, at de politiske partier tilkendegiver, hvor de står omkring Multihus og klubhus. Skal klubhuset bevares og renoveres? Skal det rives ned og indgå som en del af nye Multihus? Vil politikerne være med til at finde penge til en løsning for Lellinge? Det vil vi meget gerne have svar på.

Mødet den 2. maj med Køge Kommune

På mødet med Kultur- og Idrætsudvalget den 2 maj deltager kun en eneste politiker, nemlig formanden for udvalget Anette Simoni. Desuden deltager folk fra forvaltningen og fra arkitektfirmaet Brunsgaard Laursen.

Mødet starter dialogen og forventningsafstemningen. Arkitektfirmaet Brunsgaard Laursen tegnede de første skitser til Multihus efter de behov, der blev tilkendegivet fra foreningerne i Lellinge. Skitserne rummede også faciliteterne i det nuværende klubhus, og byggeriet var cirka tre gange så stort som det, forvaltningen vurderer, der er råd til.

Derfor mener vi, at dialogen med politikerne er påkrævet.

Vi vil fortsat invitere politikerne til Lellinge

Vi får snart besøg. De første lokale politikere i Køge Byråd har sagt ja til at besøge os i Lellinge, så de kan se på forholdene i og omkring klubhuset. Vi får det første besøg i maj, og invitationerne er på vej ud til de øvrige partier.

Hvornår står Multihuset så færdigbygget?

Forvaltningen har udformet to forskellige tidsplaner for processen. De indeholder begge som det første en to måneders forundersøgelse og dialog med os. Det må være den del, der starter med mødet den 2. maj 2017.

Den ene tidsplan forudsætter, at der skal udarbejdes en lokalplanændring, og hvis det bliver tilfældet, bliver hele processen på 22 måneder, fx fra maj 2017 til marts 2019.

Den anden tidsplan forudsætter en dispensation fra gældende lokalplan. Det kan lade sig gøre, hvis der nybygges 300 kvadratmeter (og ikke væsentligt mere) og i en højde på maks. 8,5 meter. Denne tidsplan er på 16 måneder, fx maj 2017 til september 2018.

Vi ser frem til dialogen

De fire repræsentanter fra foreningerne i Lellinge er Brian Sørensen og Peter Friis fra Lellinge Idrætsforening, og Jan Meilby og Ulla Nygaard fra Lellinge Beboerforening. Vi ser frem til dialogen.

Ulla Nygaard, formand for beboerforeningen

20/2-2017: Multihuset kommer

skitse af multihal i Lellinge

Nu starter arbejdet for vores nye multihus. Det kan du høre mere om, når Lellinge IF holder generalforsamling mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00.

Jeg deltager som menigt medlem, men fortæller som formand for beboerforeningen om det skridt nærmere, vi er kommet efter et møde med politikerne i Køge. Processen med at få gennemført en lokalplan starter nu, og vi venter hver dag på en opringning fra forvaltningen.

Der kommer nok til at gå et par år, før vi kan flytte aktiviteterne fra skolens gymnastiksal til den nye hal. Til gengæld har vi politikernes ord for, at gymnastiksalen bliver stående indtil hallen er klar.

Kom til generalforsamling i idrætsforeningen og deltag i debatten om, hvordan vi arbejder videre.

 Venlig hilsen Ulla Nygaard

5/1-2017: Status på Multihuset i Lellinge

Med ønsket om godt nytår fra Lellinge Beboerforening får du her en kort opdatering af det, vi ved om det kommende Multihus i Lellinge.

Vi holdt møde med borgmesteren den 14. december 2016, Jan Meilby, Brian Sørensen og Ulla Nygaard. Her kunne Flemming Christensen endnu en gang bekræfte salget af skole og SFO. Køber er entreprenør Vestergaard Nielsen fra Køge, som vil opføre boliger på de to grunde. Mere ved vi ikke lige nu, men vi ser frem til det lokalplanforslag, som er på vej. Vi forventer det i løbet af foråret 2017.

Beboerforeningen har kontaktet Vestergaard Nielsen, fordi vi er interesseret i en dialog om byggeplaner og byggeproces. Det er blevet positivt modtaget, og Vestergaard Nielsen vil vende tilbage til os, når det hele bliver mere konkret.

Pengene fra salget af skole og SFO på 6,5 mio. kr. skal gå til opførelsen af et Multihus – en mindre hal m.m., som skal ligge på boldbanerne. Det er hele Byrådet enige om, og pengene er sat af på budgettet for 2017.

Multihuset skal først i udbud. Det forventer vi ligeledes kommer til at ske i løbet af foråret 2017. Ifølge borgmesteren på mødet den 14. december vil udbuddet få karakter af ”hvad kan vi få for pengene”.

Det betyder, at vi også fortsat skal involvere os i processen, for at få flest mulige af vores ønsker fra diverse møder i 2015 indfriet. Vi er i dialog med kommunens planchef Casper Toftholm, fordi vi ønsker at holde os tæt på processen.

Når vi kender tidsplanen, og det hele bliver mere konkret, vil Lellinge Beboerforening involvere både idrætsforening, seniorklub og lokalarkiv, så Lellinge får et Multihus, der opfylder flest mulige af byens ønsker og behov.

Ulla Nygaard, formand