Tilbage til Beboerforeningen

Vedtægter

Vedtægter for Lellinge Beboerforening

 

§ 1. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Køge Kommune, og dens adresse er formandens.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen er en frivillig forening, der har til formål at bevare, styrke og udvikle landsbymiljøet i Lellinge. Det sker gennem varetagelse af medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, og ved at udvikle sammenhold og fællesskab gennem kurser, arrangementer og øvrige aktiviteter, der styrker det lokale engagement.

§ 3. Afdelinger
Foreningen kan oprette midlertidige eller permanente afdelinger vedrørende særlige interesseområder.
Forretningsorden for afdelinger skal godkendes af beboerforeningens bestyrelse og skal indeholde en bestemmelse om, at der vælges en budgetansvarlig, der ligeledes er kontaktperson til bestyrelsen.
Deltagelse i afdelingernes aktiviteter er betinget af medlemskab af Lellinge Beboerforening.

§ 4. Medlemskab

Stk. 1. Personer som kan tilslutte sig formål og vedtægter, kan optages som medlemmer. Hvis en person under 18 år ønsker at være medlem, skal indmeldelsesanmodning være skriftligt godkendt af en forælder eller værge.

Stk. 2. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt uden tilbagebetaling af erlagt kontingent, eller udbetaling af andel af en eventuel egenkapital i foreningen.

§ 5. Medlemskontingent

Medlemskontingent og egenbetaling til afdelinger betales en gang årligt, og størrelsen fastsættes på det ordinære årsmøde. Årsmødet kan fastsætte et lavere kontingent for pensionister.

§ 6. Årsmødet

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er årsmødet, hvortil alle der har betalt kontingent har møde- og stemmeret. Medlemskab efter § 4, stk. 1 giver møde- og stemmeret med 1 stemme. Medlemmer under 18 år kan kun afgive stemme repræsenteret ved en forælder eller værge. En forælder eller værge har således også møde- og stemmeret.
Stk. 2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, givet til en af foreningens medlemmer. En fuldmagt skal afleveres til dirigenten inden afstemningens begyndelse. Ingen kan være fuldmægtig for mere end 2 stemmer.
Stk. 3. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 11 og 12. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed.
Stk. 4. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i fjerde kvartal. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5. Bestyrelsens forslag til dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet, skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det følgende år
6. Fastsættelse af kontingent, herunder egenbetaling for afdelinger.
7. Budget for næste år. Herunder budget for afdelinger.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af op til 3 suppleanter
10.Valg af 2 revisorer
11.Valg af revisorsuppleant
12.Eventuelt

Stk. 6. Forslag, som bestyrelsen ønsker årsmødets stillingtagen til, skal tydeligt fremgå af dagsordenen. Indkomne forslag, der af et medlem ønskes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før årsmødet. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.
Stk. 7. Årsmødet kan vedtage, at forslag der fremsættes på et årsmøde, ikke skal sættes under afstemning, men i stedet henvises til afgørelse ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

§ 7. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter at begæringen herom er fremsat. Dog kan bestyrelsen afvise at indkalde til ekstraordinært årsmøde i skoleferier. Af indkaldelsen skal fremgå hvilke punkter, der ønskes til afstemning.

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige arbejde varetages af bestyrelsen, der består af op til 7 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen blandt foreningens medlemmer, således at 3 henholdsvis 4 medlemmer afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed til bestyrelsen, eller som suppleanter, trækkes der lod om pladsen. Der vælges op til 3 suppleanter for 1 år af gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert årsmøde med valg, af formand, næstformand, kasserer og sekretær,
Stk. 4. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. I tilfælde af forfald deltager suppleanter med stemmeret i den rækkefølge, hvori de er valgt.

§ 9. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af 2 revisorer som vælges på årsmødet for 1 år.

§ 10. Tegning – Hæftelse
Foreningens økonomiske forpligtelser underskrives af kassereren, som modtager indbetalinger og betaler udgifter via netbank.
I kassererens fravær kan formand eller næstformand forpligte foreningen med deres
underskrift.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægt kan kun ændres, såfremt mindst 2/3 af de på et årsmøde fremmødte, stemmer herfor.

§ 12. Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på 2 på hinanden følgende årsmøder, som afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2. Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål i Køge kommune jf. kommunens retningslinjer.

Stk. 3. I tilfælde af beboerforeningens opløsning, skal lokalarkivet – som beboerforeningen råder over – administreres af en bestyrelse, som udpeges eller vælges blandt foreningens medlemmer.

Stk. 4. Eventuelle afdelingers opløsning besluttes på Beboerforeningens årsmøde.

§ 13. Ikrafttrædelse
Denne vedtægt afløser vedtægterne fra 17. november 2017, og træder i kraft efter godkendelse på det ordinære årsmøde den 14. november 2019.

         Vedtaget på Lellinge Beboerforenings ordinære Årsmøde fredag den 14. november 2019.
 Hent vedtægterne som pdf-fil:

  Tidligere vedtægtsændringer:
  17. november 2017
4. november 2016