Tilbage til Om Seniorklubben

Vedtægter

Vedtægter for Lellinge Seniorklub stiftet
den 26. november 1999

§1 Medlemskab og kontingent
Lellinge Seniorklub, der er en underafdeling af Lellinge Beboerforening, er et samlingssted for efterlønsmodtagere og pensionister med bopæl i Køge Kommune og med særlig tilknytning til Lellinge. Man mødes mindst én gang om måneden. Kontingentet er pt. fastsat til kr. 75 pr. år. Det er en forudsætning for medlemskab, at man samtidig er medlem af Lellinge Beboerforening.

§2 Formål
Klubbens formål er ved beskæftigelse, hyggestue samt andre aktiviteter at samle ældre til hyggeligt samvær.

§3 Bestyrelsens sammensætning og valg
Klubbens bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer samt af to suppleanter. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges af bestyrelsen for Lellinge Beboerforening. Desuden vælges to revisorer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen hvorfor der hvert år kun er to bestyrelsesmedlemmer på valg efter tur. Suppleanterne vælges hvert år. Valg sker på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

§4 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september, og regnskabet skal være revideret ultimo oktober.

§5 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted i november. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst fjorten dages varsel og have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Hvis tre medlemmer af bestyrelsen eller femogtyve procent af klubbens medlemmer skriftligt begærer det, afholdes ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil sker skriftligt senest fjorten dage efter at begæringen herom er fremsat. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvilke punkter der ønskes til afstemning.

§6 Underskrift, fuldmagt, hæftelse og opløsning
Klubben forpligtes ved underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal være formanden. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Ved klubbens eventuelle opløsning, hvilket forudsætter beslutning af mindst to tredjedele af medlemmernes stemmer, anvendes resterende midler til omsorgsarbejde for Køge Kommunes ældre medborgere.

§7 Udvisning og eksklusion
Hvis et medlem ved sin adfærd er til gene for klubbens trivsel, kan udvisning eller eksklusion af klubben finde sted ved flertalsbeslutning i bestyrelsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen 8.november 2000.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 21.november 2012 og godkendt af Lellinge Beboerforenings bestyrelse, der opbevarer et eksemplar.