Tilbage til Beboerforeningen

Vedtægter

Vedtægter for Lellinge Beboerforening

§ 1. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Køge Kommune, og dens adresse er formandens.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at bevare og udbygge sammenholdet og at øge det personlige kendskab imellem medlemmerne, samt at varetage medlemmernes interesser omkring forhold over for offentlige myndigheder, med det sigte, at bevare og styrke landsbymiljøet i Lellinge.

Foreningen varetager tillige arrangementer af underholdsningsmæssig karakter som f.eks. bankospil, fastelavns- og Sant Hans-fester eller tilsvarende sammenkomster, ligesom underudvalg som formål har at iværksætte årlige udflugter, bankospil, petenque, seniorgymnatik, julefrokoster eller lignende.

Stk. 2. Der kan på et ordinært Årsmøde etableres udvalg i foreningen. Udvalgene ledes af hver sin bestyrelse eller aktivitetsudvalg. Udvalg skal have en af foreningens bestyrelse godkendt vedtægt eller forretningsorden. Udvalgenes beretning for et regnskabsår, samt reviderede årsregnskab, forelægges til godkendelse på det ordinære Årsmøde, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægter. Deltagelse i aktiviteter i et udvalg er betinget af, at man er medlem af Lellinge Beboerforening.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Enkeltpersoner med særlig interesse for Lellinge, og som kan tilslutte sig formål og vedtægter, kan optages som medlemmer. Hvis en person under 18 år ønsker at være medlem, skal indmeldelsesanmodning være skriftligt godkendt af en forælder eller værge.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt optagelsesbestemmelserne er opfyldt.

Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt uden tilbagebetaling af erlagt kontingent, eller udbetaling af andel af en eventuel egenkapital i foreningen.

§ 4. Medlemskontingent

Medlemskontingent betales en gang årligt, og størrelsen fastsættes på det ordinære Årsmøde. Årsmødet kan fastsætte et lavere kontingent for pen-sionister og enkeltpersoner.

§ 5. Årsmødet

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er Årsmødet, hvortil alle der har betalt kontingent, har møde- og stemmeret. Medlemskab efter § 3, stk. 1 giver møde- og stemmeret med 1 stemme. Medlemmer under 18 år kan kun afgive stemme repræsenteret ved en forælder eller værge. En forælder eller værge har således også møde- og stemmeret.

Stk. 2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, givet til en af foreningens medlemmer. En fuldmagt skal afleveres til dirigenten inden afstemningens begyndelse. Ingen kan være fuldmægtig for mere end 2 stemmer.

Stk. 3. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 10 og 11. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 4. Ordinært Årsmøde afholdes hvert år i oktober kvartal. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5. Bestyrelsens forslag til dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen til Årsmødet, skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle udvalg under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt / forretningsorden

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Budget for næste år

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter

10.Valg af revisorer

11.Valg af revisorsuppleant

12.Eventuelt

Stk. 6. Forslag, som bestyrelsen ønsker Årsmødets stillingtagen til, skal tydeligt fremgå af dagsordenen. Indkomne forslag, der af et medlem øn-skes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før Årsmødet. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.

Stk. 7. Årsmødet kan vedtage, at forslag der fremsættes på et Årsmøde, ikke skal sættes under afstemning, men i stedet henvises til afgørelse ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

§ 6. Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært Årsmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Ekstraordinært Årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter at begæringen herom er fremsat. Dog kan bestyrelsen afvise at indkalde til ekstraordinært Årsmøde i skoleferier. Af indkaldelsen skal fremgå hvilke punkter, der ønskes til afstemning.

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige arbejde varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen blandt foreningens medlemmer, således at 3 henholdsvis 4 medlemmer afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed til bestyrelsen, eller som suppleanter, trækkes der lod om pladsen. Der vælges op til 3 suppleanter for 1 år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert Årsmøde, med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt eventuelle medlemmer til udvalg.

Stk. 4. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. I til-fælde af forfald deltager suppleanter med stemmeret i den rækkefølge, hvori de er valgt.

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af 2 revisorer som vælges på Årsmødet for 1 år.

§ 9. Tegning – Hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10. Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægt kan kun ændres, såfremt mindst 2/3 af de på et Årsmøde fremmødte, stemmer herfor.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på 2 på hinanden følgende Årsmøder, som afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2. Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes til et eller flere – på det sidste Årsmøde besluttede – kulturelle eller fritidsmæssige formål, der skal være i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 3. I tilfælde af Beboerforeningens opløsning, skal lokalarkivet – som Beboerforeningen råder over – administreres af en bestyrelse, som udpeges eller vælges blandt beboerne i Lellinge.

Stk. 4. Eventuelle udvalgs opløsning reguleres efter udvalgets vedtægter eller forretningsorden.

§ 12. Ikrafttrædelse

Denne vedtægt, der afløser vedtægterne fra 20. november 2015, træder i kraft efter godkendelse på det ordinære Årsmøde den 4. november 2016.

Vedtaget på Lellinge Beboerforenings ordinære Årsmøde fredag den 4. november 2016.